Disclaimer bij e-mailbericht

 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, daarbij inbegrepen indien dit per vergissing is geschied, is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging daarvan. Hem wordt verzocht Jac’s den Boer & Vink bv te Haastrecht onmiddellijk telefonisch (0182 501696) of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Jac’s den Boer & Vink bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

This e-mail message is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain information that is personal or confidential and should not be disclosed in accordance with rules and regulations or agreement. If someone other than the recipient receives this e-mail or otherwise gets its hands on it, including if it occurs by mistake, he is not entitled to acknowledgement, distribution, publication or reproduction thereof. He is asked to immediately notify Jac’s den Boer & Vink bv in Haastrecht by telephone (0182 501696) or by e-mail and delete the e-mail. Jac’s den Boer & Vink bv does not guarantee the correct and complete transfer of the contents of a distributed e-mail, or for its timely receipt.