Jac’s den Boer & Vink bv, gevestigd aan Provincialeweg 1a, 2851 EA Haastrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring

11 januari 2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Home


https://www.adviesaannonprofits.nl/
https://www.adviesaannonprofit.nl/

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Jac’s den Boer & Vink bv persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Jac’s den Boer & Vink bv zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doelen die Jac’s den Boer & Vink bv bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Jac’s den Boer & Vink bv verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

1. Verwerken van gegevens
Indien u gebruik maakt van de website van Jac’s den Boer & Vink bv, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Jac’s den Boer & Vink bv verwerkt deze gegevens:
– teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
– teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Jac’s den Boer & Vink bv toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Jac’s den Boer & Vink bv, al dan niet via deze website, te optimaliseren.

Jac’s den Boer & Vink bv verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in ons Cookiebeleid.

3. E-mail
Via het contactformulier op onze website kunnen ook e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan voor zover door u ingevuld uw bedrijfsnaam, uw eigen naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Jac’s den Boer & Vink bv voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

4. Bijzondere persoonsgegevens
Jac’s den Boer & Vink bv vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performanceanalyses uit te voeren.

5. Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Jac’s den Boer & Vink bv vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:
– Jac’s den Boer & Vink bv hiertoe wettelijk verplicht is;
– u daar expliciet om vraagt;
– dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen.

De website van Jac’s den Boer & Vink bv wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Jac’s den Boer & Vink bv begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

6. Externe links
Jac’s den Boer & Vink bv heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van Jac’s den Boer & Vink bv daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Jac’s den Boer & Vink bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van Jac’s den Boer & Vink bv kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze socialmediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de website van Jac’s den Boer & Vink bv. Persoonsgegevens die u deelt via socialmedia-toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die socialmediatoepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacypolicies van die socialmedia-toepassingen. Jac’s den Boer & Vink bv heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die socialmediatoepassingen. Daarnaast kan de website van Jac’s den Boer & Vink bv gebruik maken van blogs, fora, crowdsourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

7. Bewaren van gegevens
Jac’s den Boer & Vink bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

8. Rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Jac’s den Boer & Vink bv van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Jac’s den Boer & Vink bv streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk te maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Jac’s den Boer & Vink bv indien mogelijk uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Jac’s den Boer & Vink bv aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Jac’s den Boer & Vink bv aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Jac’s den Boer & Vink bv, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

9. Beveiliging
Jac’s den Boer & Vink bv heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Jac’s den Boer & Vink bv dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Jac’s den Boer & Vink bv, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

10. Vragen
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Jac’s den Boer & Vink bv via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, alsmede vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Jac’s den Boer & Vink bv via de hierna vermelde contactgegevens.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van Jac’s den Boer & Vink bv aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

Contactgegevens:
Jac’s den Boer & Vink bv
Provincialeweg 1a
2851 EA Haastrecht

Home


(0182) 50 16 96
info@denboerenvink.nl

11. Wijzigingen
Jac’s den Boer & Vink bv behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van deze privacyverklaring vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in deze privacyverklaring minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.denboerenvink.nl aangegeven.